your ads here

advertisement

Inici » CONDICIONES GENERALS DE VENDA DE BELGAS ONLINE

CONDICIONES GENERALS DE VENDA DE BELGAS ONLINE

Les presents condicions regulen l’ús del lloc web “belgasonline.com” del qual MELIMATO PROJECTS SL amb CIF: B66229576 n’és la titular.
Per a qualsevol reclamació sempre es pot dirigir per telèfon al número +34 93 345 35 35, a l’adreça de correu electrònic info@belgasonline.com o per correu postal a BELGASONLINE C / TAMARIT 107 BAIXOS 08015 BARCELONA.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Per a la realització d’una comanda o reserva a la botiga BELGASONLINE cal estar registrat al web.
Totes les comandes de productes acceptats per BELGASONLINE ho són d’acord amb les següents condicions generals de venda que formaran part del Contracte de Venda. L’acceptació dels productes implicarà l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda.
Aquestes clàusules generals són vàlides per a qualsevol compra realitzada al nostre web.

 

A – PREUS I PAGAMENTS

Els preus reflectits a la nostra web BELGASONLINE inclouen el I.V.A.
BELGASONLINE es reserva el dret de variar el preu dels articles sense previ avís d’acord amb les condicions del mercat. Els preus publicats al nostre portal constitueixen una oferta i per tant obligació de subministrar els productes al preu marcat en el moment de la compra.
Totes les compres s’efectuaran directament al portal BELGASONLINE, mitjançant pagament per mitjans electrònics disponibles al portal en el moment de la compra.
Després del pagament, es generarà una factura amb les dades facilitades pel client i les dades de la comanda que serà remesa al correu electrònic facilitat pel client en la seva subscripció.

 

B – DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

BELGASONLINE utilitzarà els seus millors recursos per al lliurament dels productes en el menor temps possible, però el temps de lliurament pot fluctuar en funció de múltiples factors impossibles de controlar (mal temps, vagues, avaries no previstes, etc ..), el que no afectarà la naturalesa d’aquest contracte.
Si algun dels productes no està disponible en el moment de la comanda, aquesta circumstància serà comunicada al client, indicant-li la data estimativa en què aquest podrà ser servit. El client podrà optar entre continuar amb la comanda o fer ús del seu dret de desistiment, en aquest cas li serà retornat l’import íntegre de la comanda pel mateix mitjà en què va realitzar el pagament.

 

C – PROPIETAT I RISC

El client adquireix la possessió i per tant la responsabilitat sobre la comanda una vegada que hagi rebut els productes al domicili d’enviament.

 

D – VARIACIÓ DE DISSENY, ESPECIFICACIONS O CONTINGUT

Encara BELGASONLINE farà tot el que estigui a les seves mans per garantir que el producte subministrat correspongui exactament en tots els aspectes a l’ofert en el nostre catàleg, es poden produir variacions menors en les especificacions, contingut del paquet, els colors o disseny, provocats pels continus canvis als quals els fabricants sotmeten als seus productes, variacions que no s’habilitaran el comprador a rescindir aquest contracte.

 

E – RECLAMACIONS

No s’admetran ni hi haurà responsabilitat de danys (incloent els ocasionats durant el transport) o fallades en el funcionament dels productes tret que el comprador ho notifiqui via email o telèfon al venedor abans de les 24 hores posteriors a la data de recepció de els productes.
No s’admetran reclamacions ni canvis sobre les cerveses envellides.
Les cerveses tenen una data inscrita de consum preferent. En el cas de les cerveses envellides és possible que la data sobrepassi la de consum preferent. En BELGASONLINE disposem de càmeres per al correcte envelliment de les cerveses. És possible que el producte difereixi de l’original.

 

F – ENVIAMENTS

Les despeses d’enviament seran un preu fix de 5,99 € en compres inferiors a 85 € i estaran inclosos en compres superiors a 85 €.
Les despeses d’enviament es pagaran en el moment de confirmar la comanda i fer el pagament del mateix.
Les comandes s’enviaran mitjançant un servei de missatgeria urgent. La Companyia assegura el lliurament en un termini (des de la seva recollida a les dependències dels PRODUCTORS, AUTORS) no superior a les 72 hores laborals, únicament es realitzaran enviaments a Península. Davant problemes puntuals en el transport per causes alienes, s’informarà al client.

 

G – TERMINIS DE LLIURAMENT

El termini de lliurament pot variar en funció de la disponibilitat dels productes. En qualsevol cas, l’enviament es processa al més aviat possible en lògic interès de les dues parts.

 

H – GARANTIA

La nostra principal garantia és la satisfacció total del client amb els nostres productes, de manera que si un cop rebut, aquest no respon a les seves expectatives o bé simplement s’ha tractat d’un error en la compra, disposarà de 7 dies per fer la devolució. En aquests casos, BELGASONLINE retornarà l’import de la compra a excepció de les despeses d’enviament. Per poder realitzar la devolució serà requisit indispensable que tant el producte com el seu embalatge estiguin en perfectes condicions. BELGASONLINE es reserva el dret d’acceptar aquelles devolucions que no compleixin amb aquesta condició.

En el cas que l’enviament no arribi en perfectes condicions o que hagi hagut un error per part de BELGASONLINE, el client tindrà dret a sol·licitar que se li reenviï el producte sense cost addicional per la seva banda, un cop el producte hagi estat retornat a les nostres instal·lacions i s’hagi comprovat la incidència. En el cas que l’enviament hagi sofert danys durant el transport, el client haurà de comunicar aquesta situació a BELGASONLINE abans de les 24 hores naturals posteriors a la seva recepció. En aquest cas, BELGASONLINE s’iniciarà el procediment de reclamació a la companyia de transports per substituir la mercaderia danyada sense càrrec addicional al client.

Si hi ha defectes en l’interior dels productes BELGASONLINE no es fa responsable.
Les despeses d’enviament fins a les nostres instal·lacions produïts per possibles reclamacions dels nostres productes aniran a càrrec del client. Les despeses d’enviament al client dels possibles canvis de productes per tramitació de garantia aniran a càrrec de BELGASONLINE.

 

I – DRET DE DESISTIMENT

Només aplicable als consumidors finals persones físiques en aquelles vendes en què s’inclogui el lliurament al domicili del client per compte d’BELGASONLINE.

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 7 dies naturals sense necessitat de justificació
El termini de desistiment expirarà als 7 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a BELGASONLINE, a través dels mitjans i adreces que apareixen a l’inici d’aquest contracte, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent i que es faci arribar el producte a la màxima brevetat a les nostres instal·lacions sense que es produeixi una demora lesiva.

 

CONSEQÜÈNCIES DE L’DESISTIMENT:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, A excepció de les despeses d’enviament, que no seran retornats en cap cas i, en tot cas, com a molt tard 15 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte, procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns a BELGASONLINE, través dels mitjans i adreces que apareixen a l’inici d’aquest contracte i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 7 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns, és a dir, el transport fins a les nostres instal·lacions.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa i les característiques dels béns. Qualsevol dany a l’embalatge no necessari per a establir la naturalesa i les característiques dels béns, més enllà de la informació oferta per la nostra empresa, si és aplicable al client. En el cas d’embalatges que no poden ser restituïts al seu estat original, com blisters retractilats, requerim que se’ns consulti abans de desembalar el producte qualsevol aspecte que no estigui inclòs a la fitxa del producte i que pugui afectar en el seu desig d’exercir el dret de desistiment.

 

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT:

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– A l’atenció de BELGASONLINE, (usar un dels mitjans i adreces que apareixen a l’inici d’aquest contracte)
– Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé rebut el *
– Nom del consumidor i usuari
– Domicili del consumidor i usuari
– Signatura del consumidor i usuari (només si el present formulari es presenta en paper)
– Data
Excepcions al dret de desistiment. El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
a) El subministrament de béns o la prestació de serveis l’preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
b) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
c) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, com ara la cervesa.
d) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
e) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 

J – POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

En aquesta secció, BELGASONLINE informa als usuaris sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin voluntàriament el fet de facilitar als quals se’ls puguin requerir. BELGASONLINE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits s’anunciaran en aquesta web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers i bases de dades de BELGASONLINE, sent utilitzats únicament per al seu ús intern. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui el contrari.
L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a BELGASONLINE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb BELGASONLINE, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideixi subscriure, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les seves preferències i gustos, l’estudi de la utilització dels serveis, el disseny de nous serveis relacionats, l’enviament d’actualitzacions, l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per BELGASONLINE, actualment i en el futur.
BELGASONLINE ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aquestes dades personals.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de la utilització de les seves dades contactant amb BELGASONLINE a través del correu electrònic info@belgasonline.com o el telèfon +34 93 345 35 35.

 

K – ÚS DE COOKIES

Les cookies són petits fitxers que es descarreguen en el teu equip a través del navegador per emmagatzemar informació i recuperar-la en posteriors visites. Utilitzem cookies pròpies per recordar les teves preferències i el teu compte. Si no vols permetre l’ús de cookies has desactivar-les i esborrar-des del teu navegador. Aquest ajust es troba habitualment al menú de “opcions” o “preferències” del teu navegador.

 

Gràcies per confiar en belgasonline.com.